با هدف ارتباط نزدیک با مشتریان و به نمایش گذاشتن دستاوردهای جدید، طبفا در ایران هلث 1395 در اردیبهشت ماه شرکت خواهد کرد.