هیئت مدیره پارک فناوری پردیس در جلسه ای 3 ساعته در شرکت طبفا از امکانات و فناوری ها و تیم فنی  طبفا یازدید کردند.