در جهت ورود به بازار تجهیزات پزشکی اروپا طبفا اقدام به راه اندازی دفتر نمایندگی در برمن آلمان نموده است. اخبار بعدی راجه به چند و چون همکاری و فروش در همین پایگاه منتشر خواهد شد.