رونمایی از محصول جدید سیستم موقعیت یابی داخل بیمارستان طبفا در نمایشگاه بیمارستان سازی

گروه طبفا در نمایشگاه بیمارستان سازی 1396 حضور خواهد کرد. برای اولین بار، از محصول جدید شرکت، سیستم موقعیت یابی درون بیمارستانی و کنترل تردد رونمایی خواهد شد.

دیدار هیئت مدیریتی پارک فناوری پردیس با هیئت مدیره طبفا

هیئت مدیره پارک فناوری پردیس در جلسه ای 3 ساعته در شرکت طبفا از امکانات و فناوری ها و تیم فنی  طبفا یازدید کردند.