پذیریش نمایندگی، نمایندگی تجهیزات پزشکی، شعب، شعبه، نمایندگی محصولات

راه اندازی دفتر نمایندگی در آلمان

در جهت ورود به بازار تجهیزات پزشکی اروپا طبفا اقدام به راه اندازی دفتر نمایندگی در برمن آلمان نموده است. اخبار بعدی راجه به چند و چون همکاری و فروش در همین پایگاه منتشر خواهد شد.