اخبار طبفا

رونمایی از محصول جدید سیستم موقعیت یابی داخل بیمارستان طبفا در نمایشگاه بیمارستان سازی

سیستم موقعیت یاب طبفا

گروه طبفا در نمایشگاه بیمارستان سازی 1396 حضور خواهد کرد. برای اولین بار، از محصول جدید شرکت، سیستم موقعیت یابی درون بیمارستانی و کنترل تردد رونمایی خواهد شد.