کانال های ارتباطی با دبیرخانه برگزاری همایش

نشانی
پارک فناوری پردیس، برج فناوری، طبقه 4
تلفن
76251397
bb
فکس
76251399
پست الکترونیک
info@smarthospitalconference.com

فرم تماس