پلان های اسپانسری

هر رویداد علمی و غیر تجاری ای برای ارائه خدمات برگزاری، نیاز به حمایت مادی و معنوی دارد. همایش بین المللی بیمارستان هوشمند نیز از این قائده مستثنی نیست و برای حامیان خود، شرایط متنوعی را در نظر گرفته است. اگر مجموعه شما تمایل به حضور در کادر اسپانسری این رویداد علمی را دارد، می توانید با تکمیل فرم زیر نسبت به ارائه درخواست اسپانسرشیپ اقدام نموده و یا با شماره های دبیرخانه اجرایی تماس حاصل نمایید.

پلان های اسپانسرشیپ همایش بین المللی بیمارستان هوشمند